Tag Archives: izložba

NAJAVA: Izložba, “Zlatno doba”, Vladimir Miladinović

 
Utorak, 25. septembar; 19h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

ENG bellow ::::::::::

Konceptualna pozadina rada Zlatno doba sastoji se iz dve kritičke ravni. Sa jedne strane, predstavlja kritiku savremenih ideoloških praksi kasnog kapitalizma u oblasti rada i socijalne egzistencije, ali je i kritika socijalizma definisanog kao paradigma stabilnosti i socijalne pravde. Suština problema leži u činjenici da su obe ideologije viđene kao suplement jedna drugoj, i da rade u nekoj vrsti kohabitacije. Kapitalizam, u svom nestabilnom stanju, konstantno fantazira o nekoj sigurnoj socijalističkoj prošlosti. Tako je odgovor na osećaj krize, često viđen u nostalgičnoj idealizaciji prošlosti. U tom smislu, mi prisustvujemo produkciji binarnih opozicija između živog sećanja, kojeg više nema, i apstraktne racionalizacije istorije koja nam ostaje kao jedini trag prošlosti. U tim trenucima kreiranje odnosa sa socijalističkom prošlošću, izgleda kao povratak koji će doneti rešenje nekom misterioznom preciznošću. Žudnja za nečim čega u tom obliku nikada nije bilo, prošlost interpretira u skladu sa potrebama sadašnjice, tačnije, u skladu sa ideološkim fantazijama o tome šta je kod kuće. “Nostalgija je žudnja za domom, ali za domom koji više ne postoji, ili nikada nije ni postojao.” (Boym)

Ova nostalgična osećanja imaju za cilj da dopune nedostatke savremene ideologije i da pruže lažnu sliku stabilnosti. Problem je, u tome što socijalizam nikada nije postojao u obliku u kojem se uzima kao predmet fantazije. Jedna od glavnih stvari kojima se kapitalizam bavi jeste upravo projekcija drevnog doma o kojem fantazira. U ovakvoj konstalaciji, odgovor na osećaj krize se jedino može tražiti u nostalgičnoj idealizaciji prošlosti. Ovo je ideja koja nas nagovara da se opustimo i prepustimo ideologiji da nas vodi. Predstava nostalgije ka socijalizmu u formi fantazije, upravo ukazuje na savremeno stanje prekarnosti i opšte nestabilnosti.
Vladimir Miladinović
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vladimir Miladinović je vizuelni umetnik, član Radne grupe Četiri lica Omarske, student Interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek za Teoriju umetnosti i medija. Završio je fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se socijalno i politički angažovanim temama koje pokušava da vizualizuje kroz različite medije.
http://www.vladimirmiladinovic.blogspot.com/
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Ujedno, izložba je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo i Sekretarijat za kulturu Beograda.

ENG::::::::::::::::::::::::::

Golden Age 

Conceptual background of this work has two separate dimensions. On one level, it is a critique of contemporary ideological practices of late capitalism in the field of labor and social existence. On the other, it is a critique of socialism, which is defined as a kind of paradigm of stability and social justice. The essence lies in the fact that, both ideologies are seen as compensation, which in fact, operates in a kind of mutual cohesion. Capitalism, in its unstable condition, fantasizes about the safe socialist past. Response to the sense of crisis is sought in nostalgic idealization of the past. Thus, we witness a production of a binary opposition between the living memory, which no more exists, and abstract rationalization of history, which is outstanding. In these moments the past looks like a return, which will bring the solution with some mysterious precision. Longing for something that has never actually existed and the past is interpreted in accordance with the needs of the present, or, in fact, in accordance with the ideological fantasies of what is at home. “Nostalgia is a longing for home, but for a home that no longer exist, or it never existed.” (Boym)

This nostalgic feeling has a purpose to supplement disadvantages of contemporary ideology and gives a false picture of stability. Problem is that socialism, which is the subject of imagination, in fact, never existed in that form. One of the basic things that capitalism does is projection of ancient home about which it fantasizes. Response to the sense of crisis is sought in nostalgic idealization of the past. This compels us to relax and give up critical thinking, or, in other words, to let the ideology guide us. Representation of nostalgia to socialism in the form of fantasy should, in fact, present the state of a modern precariousness and instability.
Vladimir Miladinović
::::::::::::::::::::::

Vladimir Miladinovic is a visual artist, member of Working Group Four Faces of Omarska. He graduated at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, currently he is a PhD candidate at Belgrade University of Art, Interdisciplinary PhD Studies, Theory of Arts and Media. His occupations are socially and politically engaged stories and their visualization through various of media. http://www.vladimirmiladinovic.blogspot.com/

::::::::::::::::::::::::
Exhibition is a part of the programme: Encounters: The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives; FB profile 
Also, exhibition is being realized within the Struggle for autonomous space project.
Support: Fundation for an Open Society and Secretariat for Culture of Belgrade.

Susreti – Budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive

susreti_najava_foto_vladimir miladinovic_europe

25/26/27/28. IX 2012.
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

U zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, globalna kriza kapitalističkog sistema predstavlja krajnje predatorske poteze u rušenju i transformisanju nekadašnjeg socijalističkog sistema i beneficija za koje su se njeni građani borili i stvarali ih decenijama. Evropske integracije su postale mantra svih vodećih političkih struktura u regionu. One koje ih zagovaraju bez pogovora sprovode i procese privatizacije i smanjivanje javnih budžeta, dok one koje su protiv, to čine uz kontinuirano generisanje nacionalizma unutar postjugoslovenskog društva. Svojim postupcima, obe struje doprinose i jačanju neofašizma, koji je, kroz porast desnih politika već nekoliko decenija prisutan u Evropi. Ujedno, obe opcije počivaju na sprovođenju istorijskog revizionizma i potpunom negiranju socijalističke prošlosti. Ovakve politike su dovele do katastrofalnog socijalnog položaja ljudi, do gubitka perspektive za mlade i krajnjeg siromaštva za starije stanovništvo. Pitanje je da li postoji alternativa ovakvim politikama?

Naravno, ovo nije novo pitanje i već godinama različite grupe i pojedinci rade na formulisanju kritike i iznalaženju odgovora koji bi bili zasnovani na marksističkim teorijama i levim politikama. Upravo je to i osnovna namera Susreta koji će okupiti učesnice/ke iz regiona, inicijative, formalne i neformalne grupe i pojedince/ke koji učestvuju u proizvodnji kritičkih analiza, zajedničkom radu i diskusijama, kao i akcijama solidarnosti. Susreti predstavljaju doprinos učvršćivanju regionalnih veza sa ciljem stvaranja drugačije perspektive u rešavanju političkih, ekonomskih i kulturnih problema društva na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

U okviru Susreta će se kroz panele, predavanja, čitajuće grupe i neformalna druženja diskutovati o pitanjima krize EU i dužničke krize na Balkanu, politikama u zemljama bivše Jugoslavije u poslednjih dvadeset godina, ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i njenim posledicama, pitanjima radnih odnosa, kao i o mogućnostima stvaranja leve političke alternative.

Pozivamo vas da nam se priključite u druženju i radu na razmatranju ovih tema.

Organizacija: Kontekst kolektiv i Marks21

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

FB: Susreti 
PROGRAM::::::::PDF

:::::::::::

Encounters

The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives

25/26/27/28. IX 2012
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

In countries that have emerged from the dissolution of Yugoslavia, the global crisis of the capitalist system represents utterly predatory moves in the demolition and the transformation of the former socialist system and benefits that its citizens fought for and had been creating for decades. European integration has become the mantra of all political structures within the region. Those who advocate it unquestioningly implement the process of privatization and austerity measures, while those who are against it while those who are opposing it, by doing so, continously generate nationalism within post-Yugoslavian society. With their actions, both currents contribute to strengthening of neofascism, which is present in Europe for a few decades now through the rise of right-wing politics. At the same time, both options are based on carrying out of historical revisionism and a complete denial of the socialist past. These politics have led to a disastrous social status of people, to the loss of perspective for the youth and to the extreme poverty for the elderly population. The question is whether there is an alternative to these politics?

Of course, this is not a new issue and for many years now various groups and individuals have been working on articulating critiques and finding answers that would be based on Marxist theories and left politics. Precisely that is the basic intention of the Encounters that will gather participants from the region, initiatives, formal and informal groups and individuals who participate in the production of critical analyses, joint work and discussions, as well as solidarity actions. Encounters represent a contribution to strengthening the regional connections in order to create a different perspective in addressing the political, economic and cultural problems of the societies of the former Yugoslavia.

 As part of the Encounters, we will, through panels, lectures, reading groups and informal gatherings, discussissues of the EU crisis and the debt crisis in the Balkans, the policies in former Yugoslavian countries in the last twenty years, the ideological influences on cultural production and its consequences, issues of labor relations, as well as of the possibilities of creating a left political alternative.

We invite you to join us in socializing and working on exploring these topics.

Organisers: Kontekst collective and Marks21

Support: Open Society Foundation


FB: Susreti 

NAJAVA: “Radnik u protestu”, izložba Vladimira Miladinovića

Utorak, 25. oktobar, 19h

Kontekst u mesnoj zajednici

Sala mesne zajednice „Studentski grad“, Narodnih heroja 30, II sprat, Novi Beograd (mapa)


IMG_2048c.jpg


“Radnik u protestu” je serija umetničkih radova koji se bave primerima neoliberalne cenzure gde se svaki vid protesta predstavlja tako da njegov suštinski zahtev, zapravo ostaje nevidljiv. Izvor zadovoljstva u savremenom neoliberalnom sistemu jeste mogućnost mase da konzumira. Prikazivanje protesta u formi spektakla pretvara ga u potrošački artefakt pročišćen svakog potencijalnog kritičkog mišljenja. Ono što ujedinjuje mase u savremenom neoliberalnom kapitalizmu jeste upravo moć konzumerizma – umesto da kritikujemo, trebalo bi da trošimo. Tako se protesti radnika prezentuju onako kako se očekuje da će biti “kupljeni” na najbolji način. Ovakvim medijskim reprezentacijama se, zapravo stvara polje političke i kulturalne sterilnosti gde dominira ideja da ništa novo ne može da se desi i da je svaka akcija beznadežna. Stvar je u tome da ovakva slika beznađa, zapravo, ide u koristi vladajućim elitama. Njena svrha je da nas u potpunosti pasivizira i da učini da nama dominiraju emocije.

Vladimir Miladinović

Vladimir Miladinović je vizuelni umetnik, član grupe “Četiri lica Omarske”, student Interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek za Teoriju umetnosti i medija. Završio je fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Trenutno se bavi socijalno i politički angažovanim temama koje pokušava da vizualizuje kroz različite medije.
http://www.vladimirmiladinovic.blogspot.com/

Pored 25. oktobra (19h do 22h), izložba će biti otvorena za posetioce i tokom programa 29.10 (od 14h do 18h) i 1.11 (od 19h do 22h)

Program se održava u okviru festivala beogradske nezavisne kulture „Na sopstveni pogon“ http://www.seecult.org/blogs/na-sopstveni-pogon

Podrška:
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Opština Novi Beograd
Novobeogradska kulturna mreža

%d bloggers like this: