Tag Archives: predavanje

NAJAVA: Umjetnička proizvodnja – političke kontradikcije, implikacije i potencijali, Marko Kostanić (Centar za radničke studije)

Predavanje sa diskusijom

Petak, 28. septembar; 17h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

Pri raspravama o političnosti umjetnosti i funkciji i mjestu umjetnosti unutar društvene reprodukcije uvijek je nužno analitički i historijski naglasiti činjenicu uspostave autonomije umjetnosti kao društvene institucije. Koliko god se činilo da se radi o općepoznatom, banalnom, historijskom evidentiranju, zaborav artikulacije svih društvenih implikacija tog novuma u društvenoj podjeli rada, analitički je propust analogan (ali i historijski paralelan) zaboravu događaja prvobitne akumulacije u političko-ekonomskim analizama. Formiranje epistemološkog okvira sagledavanja društvene funkcije i uloge umjetnosti na uvidu da one nisu niti ahistorijske, niti ireverzibilne, već ishod konkretnih društvenih procesa, otvara prostor za argumentacijske linije neopterećene balastom hegemonijskih borbi unutar umjetničkog polja. Kroz tretman ideološke funkcije i financijskih aranžmana suvremene umjetnosti, ili preciznije onog njenog aspekta koje se profilirao nes(p)retnim terminom nezavisna kultura, u tranzicijskom periodu, pokušat ćemo u izlaganju detektirati produktivna uporišta za političku i institucionalnu artikulaciju radnika i radnica u toj oblasti kulturno-umjetničkog sektora. Uz navođenje primjera iz nekih drugih historijskih perioda postaviti pitanje – koja bi bila njihova funkcija u širem lijevom frontu? I što bi to značilo za pitanje društvene podjele rada?

Marko Kostanić
::::::::::::::::::
Marko Kostanić je teoretičar, aktivist, plesni dramaturg i publicist marksističke orijentacije. Angažiran je u Centru za dramsku umjetnost i Centru za radničke studije. Član je uredništva časopisa za izvedbene umjetnosti Frakcija. Piše tekstove o materijalnim uvjetima kulturne proizvodnje, eurointegracijskim procesima i restauraciji kapitalizma, ideologiji lijevoliberalnog “creative lumpen middle classa”, socijalističkoj političkoj epistemologiji i situaciji na ljevici.

:::::::::::::::

Ujedno, predavanje je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

NAJAVA: Prostorne politike otpora, Iva Marčetić (Pulska grupa)

Predavanje sa diskusijom

Četvrtak, 27. septembra; 18:30h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

Planiranje suvremenog grada Lefevbre opisuje kao „developersko planiranje“, što bi značilo da urbani teritorij postaje mjesto proizvodnje fiktivne vrijednosti unutar zatvorenog i krhkog kruga špekuliranja zemljištem i nekretninama. Mehanizam koji vrijednost proizvedenu u gradu, kako to Hardt i Negri nazivaju „eksternalije“, putem rente i špekuliranja pretvara u profit, instrumentaliziran je urbanizmom koji poznaje samo kategorije vlasništva. Tokom predavanja pogledaćemo rezultate ovakvih prostornih politika na primjerima pretvaranja društvenog u državno vlasništvo i posljedične privatizacije teritorija obale koja postaje ništa drugo do zalog na financijskom tržištu, mehanizme propagande koja naredbom sreće i geografijom reda radi u službi gentrifikacije grada kao i primjere otpora koji konstruiraju drugačiji teritorij, mimo i unatoč vladavine vlasništva, putem prolongiranih akcija okupiranja i umreženosti kao i neraskidivu vezu između produkcije i reprodukcije u gradu kroz presijek politika socijalnog stanovanja, njihovih uzroka, posljedica i namjera.

Iva Marčetić

::::::::::::::::
Iva Marčetić (1982) Arhitekt. Diplomirala Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Radila u raznim uredima poput 3LHD i Architekten CIE. Bila je član udruge Platforma 9,81 gdje je surađivala na istraživanjima Trešnjevački žurnal i Nevidljivi Zagreb. Sudjelovala i predavala na nekoliko radionica po Europi. Kao član Pulske grupe organizira, čisti, nosi, piše, crta, lijepi, spreja.. Jedan je od urednika knjige “Grad postkapitalizma”. 2011/12 stipendist je Akademie Schloss Solitude u Sttutgartu, 2012 kao član Pulske grue predstavlja Hrvatsku na Arhitektonskom Bijenalu u Veneciji. Ponekad piše za Zarez i Kulturpunkt, a možete je čitati i na Slobodnom Filozofskom. Trenutno živi u Zagrebu
:::::::::::::::
Ujedno, predavanje je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

Susreti – Budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive

susreti_najava_foto_vladimir miladinovic_europe

25/26/27/28. IX 2012.
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

U zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, globalna kriza kapitalističkog sistema predstavlja krajnje predatorske poteze u rušenju i transformisanju nekadašnjeg socijalističkog sistema i beneficija za koje su se njeni građani borili i stvarali ih decenijama. Evropske integracije su postale mantra svih vodećih političkih struktura u regionu. One koje ih zagovaraju bez pogovora sprovode i procese privatizacije i smanjivanje javnih budžeta, dok one koje su protiv, to čine uz kontinuirano generisanje nacionalizma unutar postjugoslovenskog društva. Svojim postupcima, obe struje doprinose i jačanju neofašizma, koji je, kroz porast desnih politika već nekoliko decenija prisutan u Evropi. Ujedno, obe opcije počivaju na sprovođenju istorijskog revizionizma i potpunom negiranju socijalističke prošlosti. Ovakve politike su dovele do katastrofalnog socijalnog položaja ljudi, do gubitka perspektive za mlade i krajnjeg siromaštva za starije stanovništvo. Pitanje je da li postoji alternativa ovakvim politikama?

Naravno, ovo nije novo pitanje i već godinama različite grupe i pojedinci rade na formulisanju kritike i iznalaženju odgovora koji bi bili zasnovani na marksističkim teorijama i levim politikama. Upravo je to i osnovna namera Susreta koji će okupiti učesnice/ke iz regiona, inicijative, formalne i neformalne grupe i pojedince/ke koji učestvuju u proizvodnji kritičkih analiza, zajedničkom radu i diskusijama, kao i akcijama solidarnosti. Susreti predstavljaju doprinos učvršćivanju regionalnih veza sa ciljem stvaranja drugačije perspektive u rešavanju političkih, ekonomskih i kulturnih problema društva na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

U okviru Susreta će se kroz panele, predavanja, čitajuće grupe i neformalna druženja diskutovati o pitanjima krize EU i dužničke krize na Balkanu, politikama u zemljama bivše Jugoslavije u poslednjih dvadeset godina, ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i njenim posledicama, pitanjima radnih odnosa, kao i o mogućnostima stvaranja leve političke alternative.

Pozivamo vas da nam se priključite u druženju i radu na razmatranju ovih tema.

Organizacija: Kontekst kolektiv i Marks21

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

FB: Susreti 
PROGRAM::::::::PDF

:::::::::::

Encounters

The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives

25/26/27/28. IX 2012
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

In countries that have emerged from the dissolution of Yugoslavia, the global crisis of the capitalist system represents utterly predatory moves in the demolition and the transformation of the former socialist system and benefits that its citizens fought for and had been creating for decades. European integration has become the mantra of all political structures within the region. Those who advocate it unquestioningly implement the process of privatization and austerity measures, while those who are against it while those who are opposing it, by doing so, continously generate nationalism within post-Yugoslavian society. With their actions, both currents contribute to strengthening of neofascism, which is present in Europe for a few decades now through the rise of right-wing politics. At the same time, both options are based on carrying out of historical revisionism and a complete denial of the socialist past. These politics have led to a disastrous social status of people, to the loss of perspective for the youth and to the extreme poverty for the elderly population. The question is whether there is an alternative to these politics?

Of course, this is not a new issue and for many years now various groups and individuals have been working on articulating critiques and finding answers that would be based on Marxist theories and left politics. Precisely that is the basic intention of the Encounters that will gather participants from the region, initiatives, formal and informal groups and individuals who participate in the production of critical analyses, joint work and discussions, as well as solidarity actions. Encounters represent a contribution to strengthening the regional connections in order to create a different perspective in addressing the political, economic and cultural problems of the societies of the former Yugoslavia.

 As part of the Encounters, we will, through panels, lectures, reading groups and informal gatherings, discussissues of the EU crisis and the debt crisis in the Balkans, the policies in former Yugoslavian countries in the last twenty years, the ideological influences on cultural production and its consequences, issues of labor relations, as well as of the possibilities of creating a left political alternative.

We invite you to join us in socializing and working on exploring these topics.

Organisers: Kontekst collective and Marks21

Support: Open Society Foundation


FB: Susreti 

NAJAVA: VITA PERFORMACTIVA, Ana Vujanović

ENG below::::::::::

– Između ekonomizacije politike i politizacije proizvodnje –

Ponedeljak, 17. septembar, 17h;
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

Ana Vujanović (teoretičarka izvođačkih umetnosti i kulture); Predavanje sa diskusijom

Predavanje se bavi političnošću savremenih izvođačkih umenosti, koje dobijaju novo strukturno mesto u neoliberalno kapitalističkom društvu. Njega određuju dva društvena makroprocesa: instrumentalizacija politike koja podrazumeva ulazak socijalnih pitanja – privatnih pitanja koja postaju javno relevantna, kao što je raspodela dobara – na javnu scenu i, sa druge strane, favorizovanje nematerijalne i postfordističke proizvodnje, koja integriše elemente političke prakse, pa ovde govorimo o politizaciji proizvodnje umesto o ekonomizaciji politike. Predavanje će se fokusirati na polemiku čuvene teze Hanne Arendt iz knjige “O slobodi i autoritetu”:

“[U] izvođačkim umetnostima (za razliku od kreativnih umetnosti stvaranja), dostignuće [se] nalazi u samom izvođenju, a ne u nekom konačnom proizvodu koji će nadživeti aktivnost koja ga je donela na svet i postati nezavistan od nje. […] Izvođačke umetnosti, naprotiv, doista su veoma srodne politici. Umetnicima izvođačima – igračima, glumcima, sviračima i drugima – potrebna je publika da bi pokazali svoju virtuoznost, baš kao što je delujućim ljudima potrebno prisustvo drugih pred kojima mogu da se pojave; i jednima i drugima potreban je javno organizovan prostor za “rad”, i jedni i drugi za samo izvođenje zavise od drugih.”

Polemika će podvrći izvođačke umetnosti materijalističkoj kritici, diskutujući u čemu je njihova političnost danas, ako su one takođe oblik proizvodnje, ako je izvedba roba a virtuozno izvođenje posao kao i svaki drugi.
:::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović je freelance radnica – teoretičarka, istraživačica, autorka, predavačica, organizatorka, dramaturškinja – u polju savremenih izvođačkih umetnosti i kulture. Živi i radi u Berlinu, Parizu i Beogradu. Doktorirala je iz oblasti dramskih studija. Članica je uredničkog kolektiva platforme TkH (Teorija koja hoda) iz Beograda i glavna urednica časopisa TkH za teoriju izvođačkih umetnosti; od 2010. delimično živi i u Parizu, radeći u Les laboratories d’Aubervilliers. Posebno je posvećena jačanju nezavisne scene u Beogradu i Jugoslaviji (Druga scena). Redovno objavljuje u časopisima (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) i kolekcijama; i autorka je knjiga: Razarajući označitelji/e performansa, Uvod u studije performansa sa A. Jovanović, i Doksicid. Poslednjih godina njeno istraživanje fokusirano je na mesta susreta između performansa i politike u neoliberalnim kapitalističkim društvima.

:::::::::::::::::::::::::::::
Predavanje se realizuje u okviru projekta “Borba za autonomni prostor”

Predavanje se ujedno realizuje i kao uvod u trodnevnu konferenciju pod nazivom „Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive” koja će se održati od 25. do 28. septembra u Magacinu, Kraljevića Marka 4. Više o tome:http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo.

 

ENG :::::::::::::::

VITA PERFORMACTIVA
– between the economization of politics and the politicisation of production

Ana Vujanović,
a lecture with disscussion

Monday, 17th september, 17h – 18:30h
Magacin, Kraljevića Marka st. 4, Belgrade

The lecture is dealing with the politicality of contemporary performing arts, which are getting a new structural position in neoliberal capitalist society. It is being determined by two social macroprocesses: the instrumentalization of politics that implies the entrance of social issues – private issues that have become publicly relevant, such as the distribution of goods – into the public stage and, on the other hand, favoring immaterial and post-Fordist production that integrates elements of political practice, so here we speak of politicisation of production insted of economization of politics. The lecture will focus on the polemic over the famous Hannah Arendt thesis from the book In “Between Past and Future”:

“[In] the performing arts (as distinguished from the creative art of making), the accomplishment lies in the performance itself and not in an end product which outlasts the activity that brought it into existance and becomes independent of it. […] The performing arts, on the contrary, have indeed a strong affinity with politics. Performing artists – dancers, play-actors, musicians and the like – need an audience to show their virtuosity, just as acting men need the presence of others before whom they can appear; both need a publicly organized space for their “work”, and both depend upon others for the performance itself.”

The polemic will subject performing arts to materialist critique, discussing what their politicality is about today, if they, too, are a form of production, if the performance is a commodity, and virtuosic performance is a job like any other.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović (Berlin / Belgrade / Paris) is a freelance worker – theorist, researcher, writer, lecturer, curator, dramaturge etc. – in contemporary performing arts and culture. She holds Ph.D. in Theatre Studies. She is a member of editorial collective of TkH (Walking Theory) platform, Belgrade, and chief editor of TkH journal for performing arts theory; from 2010 partly in residence in Paris, working at Les laboratories d’Aubervilliers. Her particular commitment is empowering the independent scenes in Belgrade and Yugoslavia (Druga scena). She publishes regularly in journals (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) and collections; and is author of the books: Destroying Performance Signifiers, An Introduction to Performance Studies with A. Jovićević, and Doxicid. In recent years her research interest has been focused on the intersections between performance and politics in the neoliberal capitalist societies.
:::::::::::::::::::::::::::::

This lecture is being realized within the Struggle for autonomous space project.

This lecture will be realized also as an introduction to a three-day conference titled Encounters – Future of European Integration, Political Economy and Culture: Left Critical Perspectives http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Support: Foundation for an Open Society

NAJAVA: Beograd-grad čuda. Nova kulturna politika i prostori borbe

Sreda, 28. septembar, 20h
Terasa Udruženja Svetlost, Hotel Zeleni Venac, Šabac

Predavanje i razgovor
Moderator Dejan Vasić

Članovi i članice Kontekst Kolektiva (Vida Knežević, Marko Miletić, Mirjana Dragosavljević) će govoriti o problemima kulturne politike u Beogradu ali i šire. Biće reči o komercijalizaciji i komodifikaciji kulture, o depolitizaciji kulturne produkcije, ali i istovremenom partijskom upravljanju infrastrukturom i fondovima namenjenim kulturi. Iznete teze biće ilustrovane primerima aktuelnih restruktuiranja kulturnih institucija kao i tekućim projektima koje sprovode gradske vlasti. Biće predstavljen i projekat Borba za autonomni prostor kao jedan od mogućih odgovora na sve veći pritisak na autonomni kulturni i umetničko-aktivistički rad.

Više informacija o projektu Kontekst- Borba za autonomni prostor možete pročitati na https://kontekstprostor.wordpress.com/; O Kontekst Kolektivu na http://www.kontekst.rs/

Razgovor se realizuje u okviru projekta Kultura Sećanja: Grad u 20 slika Umetnost i delovanje u Javnom prostoru

Oragnizatori
Udruženje umetnika Stepenice
Udruženje Svetlost

%d bloggers like this: