About

Savremeni kapitalistički sistem sve više kulturu vidi kao polje za ostvarivanje ekonomske dobiti. Procesi privatizacije i deregulacije se šire, preuzimaju i eksploatišu različite društvene segmente kao što su „javni sektor“,  „javni resursi“, „javno znanje“. Usled institucionalizovanog i partokratskog promovisanja i sprovođenja retradicionalizacije i komodifikacije kulture, alternativna, istraživačka, kritička, edukativna kulturna i umetnička proizvodnja, koja je „javno dobro“ i od „opšteg interesa“, ubrzano nestaje.

Kontekst, borba za autonomni prostor predstavlja istraživanje različitih modela i mogućnosti za ostvarivanje autonomije kao jedne od ključnih pretpostavki savremene kritičke i političke proizvodnje umetnosti i kulture. Osnovno pitanje je: Da li se i na kojim osnovama može stvoriti i očuvati autonomni prostor savremene umetnosti i kulture danas?

Autonomni prostor savremene umetnosti i kulture želimo da postavimo u okvire koncepta  javnog dobra. Ovakvo poimanje umetnosti dobija na značaju kada se postavi paralelno sa procesima depolitizacije i komodifikacije društvene kreativnosti i kulturne vrednosti koji se dešavaju kao posledica neoliberalne kulturne politike kroz institucionalizovane koncepte “kreativnih industrija” i “kreativnih gradova”.  Borba za autonomni prostor predstavlja samo-organizovani pritisak na mrežu eksploatacije vrednosti savremene umetnosti i kulture, kao i stvaranje novih odnosa u kojima bi umetnost bila repolitizovano mesto konflikta kao pokretača novih društvenih odnosa.

::::::::::::: : : : :

Saopštenje za javnost povodom prestanka rada Kontekst galerije

Poslednji program u Kontekst galeriji je održan 13. novembra 2010. godine,  čime je i završen naš rad na ovom projektu.

Kontekst galerija je zvanično otvorena 11. februara 2006. Projekat je pokrenut u okviru Foruma mladih Centra za kulturu “Stari Grad” kao pokušaj  transformacije jednog dela kulturnog centra  u prostor autonomnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti i kulture.  Od avgusta 2007. godine, Kontekst galerija je nastavila da se razvija u okviru neprofitne platforme za savremenu umetnost i kulturu – Kontekst ali i dalje kao jedan od tekućih programa Centra za kulturu “Stari Grad”. Nakon što je u martu 2010. godine zvanično pokrenuta Ustanova kulture „Parobrod“,  koja je preuzela funkciju i prostor opštinske institucije kulture, pritisci u vidu zahteva za oslobađanjem prostora korišćenih za rad, kao i odbijanja komunikacije od strane nove uprave doprineli su donošenju naše odluke da prekinemo sa daljim radom u ovom prostoru. Odluka o prestanku rada Kontekst galerije još više je određena našim neslaganjem sa politikom  nove ustanove kulture.

Ta politika je simptom Nove kulturne politike u Srbiji u kojoj se kultura poima kao instrument  u  procesima evropskih integracija,  nominalnom sprovođenju ljudskih prava i tolerancije, kao i procesa kulturalizacije društva u cilju stvaranja apolitičnih subjekata dominantne ideologije dok se istovremeno strukturalno i sistematski reprodukuju retrogradne društvene vrednosti kao što su nacionalizam, klero-fašizam, hegemonija partijarhalne matrice, netolerisanje bilo kakve vrste drugosti, itd. Svi navedeni procesi dovode do komodifikacije i pacifizacije kulturne produkcije koji za posledicu imaju neutralizovanje njenog antagonističkog političkog potencijala. Radi se na uspostavljanju monopola nad kulturnom produkcijom i kontrolisanjem simboličkih sadržaja od strane vladajuće strukture koju predstavljaju političke partije i privatni kapital.

Rad na koncipiranju programa galerije i njegovoj realizaciji je za nas ujedno predstavljao i proces samoobrazovanja, refleksije, samokritike i promišljanja. Tokom rada i konstantnog procesa učenja i interakcije sa lokalnim i internacionalnim, umetničkim i aktivističkim scenama došle/i smo do  shvatanja našeg rada kao jedne vrste prostora za kritičko i političko delovanje kroz savremenu umetnost i kulturu. Naše stavove i programe smo  vremenom radikalizovali, u skladu sa lokalnim i globalnim političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama, u pokušaju repolitizacije lokalne kulturne produkcije i reprodukcije onih ideja koje mogu proizvesti potencijal za stvaranje alternative dominantnoj ideologiji.

Naš rad ćemo i dalje usmeravati  u tom pravcu kroz dalje delovanje Kontekst platforme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: