Tag Archives: susreti

NAJAVA: Izložba, “Zlatno doba”, Vladimir Miladinović

 
Utorak, 25. septembar; 19h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

ENG bellow ::::::::::

Konceptualna pozadina rada Zlatno doba sastoji se iz dve kritičke ravni. Sa jedne strane, predstavlja kritiku savremenih ideoloških praksi kasnog kapitalizma u oblasti rada i socijalne egzistencije, ali je i kritika socijalizma definisanog kao paradigma stabilnosti i socijalne pravde. Suština problema leži u činjenici da su obe ideologije viđene kao suplement jedna drugoj, i da rade u nekoj vrsti kohabitacije. Kapitalizam, u svom nestabilnom stanju, konstantno fantazira o nekoj sigurnoj socijalističkoj prošlosti. Tako je odgovor na osećaj krize, često viđen u nostalgičnoj idealizaciji prošlosti. U tom smislu, mi prisustvujemo produkciji binarnih opozicija između živog sećanja, kojeg više nema, i apstraktne racionalizacije istorije koja nam ostaje kao jedini trag prošlosti. U tim trenucima kreiranje odnosa sa socijalističkom prošlošću, izgleda kao povratak koji će doneti rešenje nekom misterioznom preciznošću. Žudnja za nečim čega u tom obliku nikada nije bilo, prošlost interpretira u skladu sa potrebama sadašnjice, tačnije, u skladu sa ideološkim fantazijama o tome šta je kod kuće. “Nostalgija je žudnja za domom, ali za domom koji više ne postoji, ili nikada nije ni postojao.” (Boym)

Ova nostalgična osećanja imaju za cilj da dopune nedostatke savremene ideologije i da pruže lažnu sliku stabilnosti. Problem je, u tome što socijalizam nikada nije postojao u obliku u kojem se uzima kao predmet fantazije. Jedna od glavnih stvari kojima se kapitalizam bavi jeste upravo projekcija drevnog doma o kojem fantazira. U ovakvoj konstalaciji, odgovor na osećaj krize se jedino može tražiti u nostalgičnoj idealizaciji prošlosti. Ovo je ideja koja nas nagovara da se opustimo i prepustimo ideologiji da nas vodi. Predstava nostalgije ka socijalizmu u formi fantazije, upravo ukazuje na savremeno stanje prekarnosti i opšte nestabilnosti.
Vladimir Miladinović
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vladimir Miladinović je vizuelni umetnik, član Radne grupe Četiri lica Omarske, student Interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek za Teoriju umetnosti i medija. Završio je fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se socijalno i politički angažovanim temama koje pokušava da vizualizuje kroz različite medije.
http://www.vladimirmiladinovic.blogspot.com/
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Ujedno, izložba je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo i Sekretarijat za kulturu Beograda.

ENG::::::::::::::::::::::::::

Golden Age 

Conceptual background of this work has two separate dimensions. On one level, it is a critique of contemporary ideological practices of late capitalism in the field of labor and social existence. On the other, it is a critique of socialism, which is defined as a kind of paradigm of stability and social justice. The essence lies in the fact that, both ideologies are seen as compensation, which in fact, operates in a kind of mutual cohesion. Capitalism, in its unstable condition, fantasizes about the safe socialist past. Response to the sense of crisis is sought in nostalgic idealization of the past. Thus, we witness a production of a binary opposition between the living memory, which no more exists, and abstract rationalization of history, which is outstanding. In these moments the past looks like a return, which will bring the solution with some mysterious precision. Longing for something that has never actually existed and the past is interpreted in accordance with the needs of the present, or, in fact, in accordance with the ideological fantasies of what is at home. “Nostalgia is a longing for home, but for a home that no longer exist, or it never existed.” (Boym)

This nostalgic feeling has a purpose to supplement disadvantages of contemporary ideology and gives a false picture of stability. Problem is that socialism, which is the subject of imagination, in fact, never existed in that form. One of the basic things that capitalism does is projection of ancient home about which it fantasizes. Response to the sense of crisis is sought in nostalgic idealization of the past. This compels us to relax and give up critical thinking, or, in other words, to let the ideology guide us. Representation of nostalgia to socialism in the form of fantasy should, in fact, present the state of a modern precariousness and instability.
Vladimir Miladinović
::::::::::::::::::::::

Vladimir Miladinovic is a visual artist, member of Working Group Four Faces of Omarska. He graduated at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, currently he is a PhD candidate at Belgrade University of Art, Interdisciplinary PhD Studies, Theory of Arts and Media. His occupations are socially and politically engaged stories and their visualization through various of media. http://www.vladimirmiladinovic.blogspot.com/

::::::::::::::::::::::::
Exhibition is a part of the programme: Encounters: The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives; FB profile 
Also, exhibition is being realized within the Struggle for autonomous space project.
Support: Fundation for an Open Society and Secretariat for Culture of Belgrade.

NAJAVA: Čitalačka grupa “Tržište – rad – klasa”, Gerusija

26/27/28. IX 2012; 12h – 15h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u radu čitalačke grupe pod nazivom “Tržište – rad – klasa” koja će se sastajati u okviru konferencije “Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive”. U nastavku možete pročitati opis i ciljeve čitalačke grupe, kao i spisak osnovnih i sekundarnih tekstova koje ćemo obrađivati, sa potrebnim linkovima. 
 
Kako bismo obezbedili adekvatne uslove za rad ove grupe molimo vas da nas o zainteresovanosti za učešće obavestite na:kontekst@kontekstgalerija.com ili porukom na FB profil Susreti-Leve kritičke perspektive 
 
Cilj čitalačke grupe je da se skrene pažnja na neka od najvažnijih pitanja savremene levice. Svakog dana ćemo polaziti od jednog teksta koji smatramo važnim za temu tog dana. Nakon uvodnih izlaganja, odnosno zajedničkog čitanja će slediti diskusija.
 
 
1. dan – Samoregulativno tržište i opšta komodifikacija
 
Postoji opšta saglasnost kod levičarskih mislioca oko toga da se neoliberalizam može okarakterisati kao opšta komodifikacija svega. U svakoj društvenoj sferi se odvija pretvaranje društvenog bogatstva u robu: od obrazovanja do zdravstvenog sistema, od gradskih eksternalija do virtuelnih sadržaja. Ta tendencija se ne može zahvatiti bez mišljenja tržišta, zato ćemo pokušati da uz pomoć Karla Polanjija tematizujemo poreklo samoregulativnog tržišta, kao i ideologeme vezane za nju. Neka od važnih pitanja će biti: “Velika Transformacija” društva u vreme industrijske revolucije, pretkapitalistički i kapitalistički sistemi razmene i redistribucije, državna intervencija, tržište u socijalizmima…  
 
2. dan – Rad – od glorifikacije do odbijanja
 
Radikalnost komunističkog pokreta se sastoji u tome što on pravi politički subjekat pronalazi u onoj sferi koja je prema liberalnoj ideologiji privatna, ne-politička:  u sferi proizvodnje. Međutim, iako se radnička klasa identifikuje kao subjektivnost koja je barem po mogućnosti uvek revolucionarna, iz toga ne sledi da rad treba glorifikovati. Naša svrha je da ukažemo na alternativne teorijske i praktičke tendencije u istoriji levice pomoću manifesta Krisis grupe. Teme za diskusiju će biti između ostalog:  kriza rada u savremenom kapitalizmu, reprezentacije radnika u radničkim pokretima, emancipatorski potencijal ne-radnika, kritika proizvodnih snaga, postfordistički rad…
 
3. dan – Radnička klasa i njene granice
 
Verovatno ni jedan izraz nije toliko problematičan za vladajuću ideologiju kao „klasno društvo“. Čak i mnogi od nekadašnjih marksističkih mislioca zaključuju (npr. u ime borbe za „radikalnu demokratiju“) da treba da zaboravimo politiku klasne borbe. Današnja levica ne bi trebalo da se zadovolji pukim odbacivanjem tih stavova, već bi trebala da se suočava sa izazovima koje čini promene u klasnim odnosima. Čitajući Pulancasa ćemo pokušati da skrenemo pažnju na ključna pitanja. Teme zajedničkog čitanja će biti: klasna pozicija, tercijarni sektor, nova sitna buržoazija, produktivni i neproduktivni rad, prekarijat, postfordističke novosti, nestanak tradicionalne radničke klase…
 
 
Iz manifesta Gerusije:
“U društvu u kojem znanje nije roba, tržište nije monoteističko merilo vrednosti, a filozof nije menadžer ljudskih resursa, ovakva Gerusija možda i ne bi imala svoj raison d’etre. Linija koju zauzimamo direktno je izazvana neopravdanom pozicijom na koju su filozofija i teorija danas naterani. Radikalno mišljenje je odgovor. Stoga je gerusijanska filozofska politika izokretanje sveta, naglavačke: rođeni i odrasli kao starci krenuli smo iz poznog doba i idemo u susret mladosti. A idemo joj u susret tako što je pozivamo da ostari, da prezre ideologiju omladinskih pokreta, omladine stranaka, mlade na kojima svet ostaje, mladost u povoju i slično. Odlučno odbacujemo i raznobojni aktivizam mladosti a i mlade kao pasivne konzumente, dobrovoljne i srećne robove koji se hvale svojim lancima – intimni san svih gospodara.”
 
Ceo Manifest možete pročitati na: http://gerusija.neru9.com/istorija.html 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::
Literatura:
 
1. dan:
Osnovni tekst:
 
– Karl Polanji, Velika transfomacija, ”Filip Visnjic”, Beograd, 2003., čitamo 6. poglavlje knjige Samoregulativno trziste i fiktivna roba: rad, zemlja i novac (8 stranica)
link knjige na engleskom: http://en.bookfi.org/book/1144899 
 
Sekundarni tekstovi:
 
– 12 poglavlje istog dela, Radjanje liberalnog credo-a (24 stranica)
 
2. dan:
Osnovni tekst:

– Krisis Group: Manifest Against Labour

Sekundarni tekstovi:
 
– Andre Gorz, Critique of Economic Reason: Summary for Trade Unionists and Other Left Activists, link:http://www.antenna.nl/~waterman/gorz.html
 
3. dan:
Osnovni tekst:
 
– Nikos Pulancas, Klase u savremenom kapitalizmu, Nolit, Beograd, 1978., čitamo Uvod – Drustvene klase i njihova prosirena reprodukcija (26 stranica)
 
Sekundarni tekstovi:
 
– u trećem odeljku iste knjige (Tradicionalna i nova sitna buržoazija) 2. poglavlje pod nazivom, Proizvodan i neproizvodan rad: nova sitna buržoazija i radnička klasa (16 stranica).
– Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital_The Degradation of Work in the 20 Century, poglavlje o produktivnom i neproduktivnom radu
Ellen Meiksins Wood, Retreat from Class  – poglavlje: The Forerunner: Nicos Poulantzas
 
::::::::::::::::::::::.
Program se realizuje u okviru konferencije “Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive” (http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive?ref=ts)
 
Ujedno, program je deo projekta Kontekst kolektiva pod nazivom “Borba za autonomni prostor
 
 
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

NAJAVA: Umjetnička proizvodnja – političke kontradikcije, implikacije i potencijali, Marko Kostanić (Centar za radničke studije)

Predavanje sa diskusijom

Petak, 28. septembar; 17h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

Pri raspravama o političnosti umjetnosti i funkciji i mjestu umjetnosti unutar društvene reprodukcije uvijek je nužno analitički i historijski naglasiti činjenicu uspostave autonomije umjetnosti kao društvene institucije. Koliko god se činilo da se radi o općepoznatom, banalnom, historijskom evidentiranju, zaborav artikulacije svih društvenih implikacija tog novuma u društvenoj podjeli rada, analitički je propust analogan (ali i historijski paralelan) zaboravu događaja prvobitne akumulacije u političko-ekonomskim analizama. Formiranje epistemološkog okvira sagledavanja društvene funkcije i uloge umjetnosti na uvidu da one nisu niti ahistorijske, niti ireverzibilne, već ishod konkretnih društvenih procesa, otvara prostor za argumentacijske linije neopterećene balastom hegemonijskih borbi unutar umjetničkog polja. Kroz tretman ideološke funkcije i financijskih aranžmana suvremene umjetnosti, ili preciznije onog njenog aspekta koje se profilirao nes(p)retnim terminom nezavisna kultura, u tranzicijskom periodu, pokušat ćemo u izlaganju detektirati produktivna uporišta za političku i institucionalnu artikulaciju radnika i radnica u toj oblasti kulturno-umjetničkog sektora. Uz navođenje primjera iz nekih drugih historijskih perioda postaviti pitanje – koja bi bila njihova funkcija u širem lijevom frontu? I što bi to značilo za pitanje društvene podjele rada?

Marko Kostanić
::::::::::::::::::
Marko Kostanić je teoretičar, aktivist, plesni dramaturg i publicist marksističke orijentacije. Angažiran je u Centru za dramsku umjetnost i Centru za radničke studije. Član je uredništva časopisa za izvedbene umjetnosti Frakcija. Piše tekstove o materijalnim uvjetima kulturne proizvodnje, eurointegracijskim procesima i restauraciji kapitalizma, ideologiji lijevoliberalnog “creative lumpen middle classa”, socijalističkoj političkoj epistemologiji i situaciji na ljevici.

:::::::::::::::

Ujedno, predavanje je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

NAJAVA: Prostorne politike otpora, Iva Marčetić (Pulska grupa)

Predavanje sa diskusijom

Četvrtak, 27. septembra; 18:30h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

Planiranje suvremenog grada Lefevbre opisuje kao „developersko planiranje“, što bi značilo da urbani teritorij postaje mjesto proizvodnje fiktivne vrijednosti unutar zatvorenog i krhkog kruga špekuliranja zemljištem i nekretninama. Mehanizam koji vrijednost proizvedenu u gradu, kako to Hardt i Negri nazivaju „eksternalije“, putem rente i špekuliranja pretvara u profit, instrumentaliziran je urbanizmom koji poznaje samo kategorije vlasništva. Tokom predavanja pogledaćemo rezultate ovakvih prostornih politika na primjerima pretvaranja društvenog u državno vlasništvo i posljedične privatizacije teritorija obale koja postaje ništa drugo do zalog na financijskom tržištu, mehanizme propagande koja naredbom sreće i geografijom reda radi u službi gentrifikacije grada kao i primjere otpora koji konstruiraju drugačiji teritorij, mimo i unatoč vladavine vlasništva, putem prolongiranih akcija okupiranja i umreženosti kao i neraskidivu vezu između produkcije i reprodukcije u gradu kroz presijek politika socijalnog stanovanja, njihovih uzroka, posljedica i namjera.

Iva Marčetić

::::::::::::::::
Iva Marčetić (1982) Arhitekt. Diplomirala Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Radila u raznim uredima poput 3LHD i Architekten CIE. Bila je član udruge Platforma 9,81 gdje je surađivala na istraživanjima Trešnjevački žurnal i Nevidljivi Zagreb. Sudjelovala i predavala na nekoliko radionica po Europi. Kao član Pulske grupe organizira, čisti, nosi, piše, crta, lijepi, spreja.. Jedan je od urednika knjige “Grad postkapitalizma”. 2011/12 stipendist je Akademie Schloss Solitude u Sttutgartu, 2012 kao član Pulske grue predstavlja Hrvatsku na Arhitektonskom Bijenalu u Veneciji. Ponekad piše za Zarez i Kulturpunkt, a možete je čitati i na Slobodnom Filozofskom. Trenutno živi u Zagrebu
:::::::::::::::
Ujedno, predavanje je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

Susreti – Budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive

susreti_najava_foto_vladimir miladinovic_europe

25/26/27/28. IX 2012.
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

U zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, globalna kriza kapitalističkog sistema predstavlja krajnje predatorske poteze u rušenju i transformisanju nekadašnjeg socijalističkog sistema i beneficija za koje su se njeni građani borili i stvarali ih decenijama. Evropske integracije su postale mantra svih vodećih političkih struktura u regionu. One koje ih zagovaraju bez pogovora sprovode i procese privatizacije i smanjivanje javnih budžeta, dok one koje su protiv, to čine uz kontinuirano generisanje nacionalizma unutar postjugoslovenskog društva. Svojim postupcima, obe struje doprinose i jačanju neofašizma, koji je, kroz porast desnih politika već nekoliko decenija prisutan u Evropi. Ujedno, obe opcije počivaju na sprovođenju istorijskog revizionizma i potpunom negiranju socijalističke prošlosti. Ovakve politike su dovele do katastrofalnog socijalnog položaja ljudi, do gubitka perspektive za mlade i krajnjeg siromaštva za starije stanovništvo. Pitanje je da li postoji alternativa ovakvim politikama?

Naravno, ovo nije novo pitanje i već godinama različite grupe i pojedinci rade na formulisanju kritike i iznalaženju odgovora koji bi bili zasnovani na marksističkim teorijama i levim politikama. Upravo je to i osnovna namera Susreta koji će okupiti učesnice/ke iz regiona, inicijative, formalne i neformalne grupe i pojedince/ke koji učestvuju u proizvodnji kritičkih analiza, zajedničkom radu i diskusijama, kao i akcijama solidarnosti. Susreti predstavljaju doprinos učvršćivanju regionalnih veza sa ciljem stvaranja drugačije perspektive u rešavanju političkih, ekonomskih i kulturnih problema društva na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

U okviru Susreta će se kroz panele, predavanja, čitajuće grupe i neformalna druženja diskutovati o pitanjima krize EU i dužničke krize na Balkanu, politikama u zemljama bivše Jugoslavije u poslednjih dvadeset godina, ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i njenim posledicama, pitanjima radnih odnosa, kao i o mogućnostima stvaranja leve političke alternative.

Pozivamo vas da nam se priključite u druženju i radu na razmatranju ovih tema.

Organizacija: Kontekst kolektiv i Marks21

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

FB: Susreti 
PROGRAM::::::::PDF

:::::::::::

Encounters

The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives

25/26/27/28. IX 2012
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

In countries that have emerged from the dissolution of Yugoslavia, the global crisis of the capitalist system represents utterly predatory moves in the demolition and the transformation of the former socialist system and benefits that its citizens fought for and had been creating for decades. European integration has become the mantra of all political structures within the region. Those who advocate it unquestioningly implement the process of privatization and austerity measures, while those who are against it while those who are opposing it, by doing so, continously generate nationalism within post-Yugoslavian society. With their actions, both currents contribute to strengthening of neofascism, which is present in Europe for a few decades now through the rise of right-wing politics. At the same time, both options are based on carrying out of historical revisionism and a complete denial of the socialist past. These politics have led to a disastrous social status of people, to the loss of perspective for the youth and to the extreme poverty for the elderly population. The question is whether there is an alternative to these politics?

Of course, this is not a new issue and for many years now various groups and individuals have been working on articulating critiques and finding answers that would be based on Marxist theories and left politics. Precisely that is the basic intention of the Encounters that will gather participants from the region, initiatives, formal and informal groups and individuals who participate in the production of critical analyses, joint work and discussions, as well as solidarity actions. Encounters represent a contribution to strengthening the regional connections in order to create a different perspective in addressing the political, economic and cultural problems of the societies of the former Yugoslavia.

 As part of the Encounters, we will, through panels, lectures, reading groups and informal gatherings, discussissues of the EU crisis and the debt crisis in the Balkans, the policies in former Yugoslavian countries in the last twenty years, the ideological influences on cultural production and its consequences, issues of labor relations, as well as of the possibilities of creating a left political alternative.

We invite you to join us in socializing and working on exploring these topics.

Organisers: Kontekst collective and Marks21

Support: Open Society Foundation


FB: Susreti 

%d bloggers like this: