Tag Archives: razgovor

Susreti – Budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive

susreti_najava_foto_vladimir miladinovic_europe

25/26/27/28. IX 2012.
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

U zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, globalna kriza kapitalističkog sistema predstavlja krajnje predatorske poteze u rušenju i transformisanju nekadašnjeg socijalističkog sistema i beneficija za koje su se njeni građani borili i stvarali ih decenijama. Evropske integracije su postale mantra svih vodećih političkih struktura u regionu. One koje ih zagovaraju bez pogovora sprovode i procese privatizacije i smanjivanje javnih budžeta, dok one koje su protiv, to čine uz kontinuirano generisanje nacionalizma unutar postjugoslovenskog društva. Svojim postupcima, obe struje doprinose i jačanju neofašizma, koji je, kroz porast desnih politika već nekoliko decenija prisutan u Evropi. Ujedno, obe opcije počivaju na sprovođenju istorijskog revizionizma i potpunom negiranju socijalističke prošlosti. Ovakve politike su dovele do katastrofalnog socijalnog položaja ljudi, do gubitka perspektive za mlade i krajnjeg siromaštva za starije stanovništvo. Pitanje je da li postoji alternativa ovakvim politikama?

Naravno, ovo nije novo pitanje i već godinama različite grupe i pojedinci rade na formulisanju kritike i iznalaženju odgovora koji bi bili zasnovani na marksističkim teorijama i levim politikama. Upravo je to i osnovna namera Susreta koji će okupiti učesnice/ke iz regiona, inicijative, formalne i neformalne grupe i pojedince/ke koji učestvuju u proizvodnji kritičkih analiza, zajedničkom radu i diskusijama, kao i akcijama solidarnosti. Susreti predstavljaju doprinos učvršćivanju regionalnih veza sa ciljem stvaranja drugačije perspektive u rešavanju političkih, ekonomskih i kulturnih problema društva na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

U okviru Susreta će se kroz panele, predavanja, čitajuće grupe i neformalna druženja diskutovati o pitanjima krize EU i dužničke krize na Balkanu, politikama u zemljama bivše Jugoslavije u poslednjih dvadeset godina, ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i njenim posledicama, pitanjima radnih odnosa, kao i o mogućnostima stvaranja leve političke alternative.

Pozivamo vas da nam se priključite u druženju i radu na razmatranju ovih tema.

Organizacija: Kontekst kolektiv i Marks21

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo

FB: Susreti 
PROGRAM::::::::PDF

:::::::::::

Encounters

The Future of European Integration, Political Economy and Culture: left critical perspectives

25/26/27/28. IX 2012
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

In countries that have emerged from the dissolution of Yugoslavia, the global crisis of the capitalist system represents utterly predatory moves in the demolition and the transformation of the former socialist system and benefits that its citizens fought for and had been creating for decades. European integration has become the mantra of all political structures within the region. Those who advocate it unquestioningly implement the process of privatization and austerity measures, while those who are against it while those who are opposing it, by doing so, continously generate nationalism within post-Yugoslavian society. With their actions, both currents contribute to strengthening of neofascism, which is present in Europe for a few decades now through the rise of right-wing politics. At the same time, both options are based on carrying out of historical revisionism and a complete denial of the socialist past. These politics have led to a disastrous social status of people, to the loss of perspective for the youth and to the extreme poverty for the elderly population. The question is whether there is an alternative to these politics?

Of course, this is not a new issue and for many years now various groups and individuals have been working on articulating critiques and finding answers that would be based on Marxist theories and left politics. Precisely that is the basic intention of the Encounters that will gather participants from the region, initiatives, formal and informal groups and individuals who participate in the production of critical analyses, joint work and discussions, as well as solidarity actions. Encounters represent a contribution to strengthening the regional connections in order to create a different perspective in addressing the political, economic and cultural problems of the societies of the former Yugoslavia.

 As part of the Encounters, we will, through panels, lectures, reading groups and informal gatherings, discussissues of the EU crisis and the debt crisis in the Balkans, the policies in former Yugoslavian countries in the last twenty years, the ideological influences on cultural production and its consequences, issues of labor relations, as well as of the possibilities of creating a left political alternative.

We invite you to join us in socializing and working on exploring these topics.

Organisers: Kontekst collective and Marks21

Support: Open Society Foundation


FB: Susreti 

Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura

Omladinski kulturni centri Beograda. II deo:
Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura

11. Septembar, 17h;
Galerija Narodnog muzeja u Pančevu; Trg Kralja Petra I, br 7

Diskutanti: Darko Vesić (apsolvent sociologije, Centar za politike emancipacije), Gordana Nikolić (teoretičarka i kustoskinja, MSUV Novi Sad)

Razgovor koji ćemo voditi u okviru programa Bijenala umetnosti u Pančevu pod nazivom “Omladinski kulturni centri Beograda. II deo: Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura” predstavlja nastavak rada koji smo započeli u okviru radionice „Omladinski kulturni centri Beograda“ organizovane tokom maja i juna 2012. godine. Tema radionice i razgovora je proces transformacije omladinskih ustanova kulture nastalih u vremenu socijalističke Jugoslavije u institucije nacionalne neoliberalne kapitalističke države. Čitav niz institucija u tadašnjoj Jugoslaviji iniciran je u cilju otvaranja prostora za omladinu i omladince; pomenimo samo neke: Dom omladine Beograda (1964.), Studentski kulturni centar, Beograd (1968.); Dom kulture „Studentski grad“, Beograd (1971.); one su nastale kao rezultat socijalističke kulturne politike koja je čvrsto povezivala kulturu i obrazovanje. Iako ove ustanove nisu osnovane sa istovetnim ciljevima sve one su veoma dug period iskazivale jaku podršku alternativnoj i autonomnoj umetničkoj produkciji, naročito mlađe generacije. Međutim, usled različitih, često kontradiktornih, političkih i ekonomskih promena koje obeležavaju čitav samoupravni period pomenute institucije vremenom svoj rad udaljuju od principa na kojima su osnovane.

Razgovor “Omladinski kulturni centri Beograda. II deo: Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura” predstavlja nastavak razmatranja teorijskih teza koje su se pokazale kao najinteresantnije tokom radionice i koje omogućavaju dalje diskutovanje teme. Tom prilikom bavićemo se promišljanjem kompleksnih promena kako unutar ekonomskih politika u socijalističkoj Jugoslaviji, tako i u savremenim kapitalističkim državama nastalim njenim raspadom, kao i ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i pitanje rada u kulturi.

Zajedno sa gostima diskutantima, koji će razgovoru doprineti svojim istustvom u razmatranju ovih tema, diskusiju ćemo započeti sa tezama iznetim u dva teksta: “Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije” Gal Kirna i “NEVER TRUST A HIPSTER – kritika kreativnog malograđanstva i koncept nove klase” Primoža Krašoveca.

Program se dešava u okviru 15. Bijenala umetnosti “DE/RE/KONSTRUKCIJA: PROSTOR, VREME, SEĆANJE“, u organizaciji Kulturnog centra Pančeva

::::::::::::::::::
Osim dva teksta koji će biti osnova razgovora na Bijenalu umetnosti u Pančevu, tokom radionice održane u Beogradu koristili smo sledeće tekstove:

Proces rada na radionici, kao i dokumentacijski materijal i teze do kojih smo došli bili su predstavljeni u okviru izložbe realizovane na kraju procesa.

U radu na izložbi i radionici su učestvovali: Ana Krstić, Jovanka Vojinović, Milja Radovanović, Vladimir Miladinović, Sava Jokić, Borjan Grujić, Vladimir Bjeličić, Luka Ilić, Ivana Jovanović, Jagoda Šarić, Vida Knežević, Mirjana Dragosavljević, Dejan Vasić, Marko Miletić

Gosti predavači tokom radionice su bili: Maida Gruden, Aleksandra Sekulić, Branko Dimitrijević, Svebor Midžić, Jelena Vesić, Stevan Vuković

Kao uvod u radionicu „Omladinski kulturni centri“  održana su predavanja Branke Ćurčić i Dušana Grlje, 12. juna u 18h, u Magacinu. U ovim predavanjima fokus je stavljen na Studentski kulturni centar i Tribinu mladih, odnosno rad ovih društvenih institucija u odnosu na promene u politikama, procedurama i tendencijama u različitim periodima razvoja jugoslovenskog socijalizma, kao i danas kada su kultura i javne institucije zahvaćene neoliberalnim tendencijama.

NAJAVA: O stanju radničke borbe u Srbiji – razgovor sa predstavnicima USS SLOGA

Govore: Aleksandar Todić i Zlatko Bekić
Moderatori: Vladimir Simović i Marko Miletić

Položaj radnica i radnika u Srbiji konstantno se urušava. U današnje vreme – vreme krize i mera štednje – kada su na udaru socijalnih rezova koje sprovode vlade širom sveta, pre svega radni ljudi, otvaranje pitanja organizovanosti radništva jeste nužnost. Istovremeno, koncepte i prakse solidarnosti i ravnopravnosti, kao i ideju javnog dobra, koji su u periodu dominacije neoliberalizma u potpunosti marginalizovani, danas je, čini se više nego ikada, neophodno vratiti u javni diskurs i artikulisati njihove potencijale.

Na razgovorima koje ćemo organizovati sa predstavnicima radničkog pokreta pokušaćemo da lociramo tačke otpora aktuelnom stanju, kako one institucionalne tako i one vaninstitucionalne. Ove tačke su danas u velikoj meri raspršene, pa će fokusi razgovora biti na potencijalima lokalnog i internacionalnog povezivanja radničkih borbi, kao i mogućnostima povezivanja radništva sa drugim društvenim grupama i pokretima.

Prvi otvoreni razgovor o ovim temama održaćemo sa predstavnicima Udruženja Sindikata
Srbije SLOGA

::::::::::: : : : :
„Udruženi sindikati Srbije “SLOGA” je sindikalni savez nezavisan od države i državnih institucija, poslodavaca i političkih stranaka. “SLOGA” je organizacija čiji je osnovni cilj da brani i odbrani interese članstva i svih zaposlenih. Organizacija je osnovana početkom 2008. godine od strane grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata. Želja nam je da radnicima Srbije vratimo poverenje u sindikalni pokret koji je u Srbiji u izumiranju. Želimo da nam se priključe svi koji imaju potrebu da se istinski bore za ostvarivanje svojih prava. Smatramo da sindikat ne treba da postoji da bi sindikalni funkcioneri živeli lepo na radničkoj grbači, već da zaposleni treba sami da odlučuju o svojoj sudbini.“

Preuzeto sa sajta: http://www.usssloga.org.rs/

Program se realizuje u okviru festivala beogradske nezavisne scene “Na sopstveni pogon” http://www.seecult.org/blogs/na-sopstveni-pogon

Podrška:
Ministarstvo kulture, medija i informacionog društva
Opština Novi Beograd
Novobeogradska kulturna mreža

%d bloggers like this: