NAJAVA: VITA PERFORMACTIVA, Ana Vujanović

ENG below::::::::::

– Između ekonomizacije politike i politizacije proizvodnje –

Ponedeljak, 17. septembar, 17h;
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

Ana Vujanović (teoretičarka izvođačkih umetnosti i kulture); Predavanje sa diskusijom

Predavanje se bavi političnošću savremenih izvođačkih umenosti, koje dobijaju novo strukturno mesto u neoliberalno kapitalističkom društvu. Njega određuju dva društvena makroprocesa: instrumentalizacija politike koja podrazumeva ulazak socijalnih pitanja – privatnih pitanja koja postaju javno relevantna, kao što je raspodela dobara – na javnu scenu i, sa druge strane, favorizovanje nematerijalne i postfordističke proizvodnje, koja integriše elemente političke prakse, pa ovde govorimo o politizaciji proizvodnje umesto o ekonomizaciji politike. Predavanje će se fokusirati na polemiku čuvene teze Hanne Arendt iz knjige “O slobodi i autoritetu”:

“[U] izvođačkim umetnostima (za razliku od kreativnih umetnosti stvaranja), dostignuće [se] nalazi u samom izvođenju, a ne u nekom konačnom proizvodu koji će nadživeti aktivnost koja ga je donela na svet i postati nezavistan od nje. […] Izvođačke umetnosti, naprotiv, doista su veoma srodne politici. Umetnicima izvođačima – igračima, glumcima, sviračima i drugima – potrebna je publika da bi pokazali svoju virtuoznost, baš kao što je delujućim ljudima potrebno prisustvo drugih pred kojima mogu da se pojave; i jednima i drugima potreban je javno organizovan prostor za “rad”, i jedni i drugi za samo izvođenje zavise od drugih.”

Polemika će podvrći izvođačke umetnosti materijalističkoj kritici, diskutujući u čemu je njihova političnost danas, ako su one takođe oblik proizvodnje, ako je izvedba roba a virtuozno izvođenje posao kao i svaki drugi.
:::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović je freelance radnica – teoretičarka, istraživačica, autorka, predavačica, organizatorka, dramaturškinja – u polju savremenih izvođačkih umetnosti i kulture. Živi i radi u Berlinu, Parizu i Beogradu. Doktorirala je iz oblasti dramskih studija. Članica je uredničkog kolektiva platforme TkH (Teorija koja hoda) iz Beograda i glavna urednica časopisa TkH za teoriju izvođačkih umetnosti; od 2010. delimično živi i u Parizu, radeći u Les laboratories d’Aubervilliers. Posebno je posvećena jačanju nezavisne scene u Beogradu i Jugoslaviji (Druga scena). Redovno objavljuje u časopisima (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) i kolekcijama; i autorka je knjiga: Razarajući označitelji/e performansa, Uvod u studije performansa sa A. Jovanović, i Doksicid. Poslednjih godina njeno istraživanje fokusirano je na mesta susreta između performansa i politike u neoliberalnim kapitalističkim društvima.

:::::::::::::::::::::::::::::
Predavanje se realizuje u okviru projekta “Borba za autonomni prostor”

Predavanje se ujedno realizuje i kao uvod u trodnevnu konferenciju pod nazivom „Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive” koja će se održati od 25. do 28. septembra u Magacinu, Kraljevića Marka 4. Više o tome:http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo.

 

ENG :::::::::::::::

VITA PERFORMACTIVA
– between the economization of politics and the politicisation of production

Ana Vujanović,
a lecture with disscussion

Monday, 17th september, 17h – 18:30h
Magacin, Kraljevića Marka st. 4, Belgrade

The lecture is dealing with the politicality of contemporary performing arts, which are getting a new structural position in neoliberal capitalist society. It is being determined by two social macroprocesses: the instrumentalization of politics that implies the entrance of social issues – private issues that have become publicly relevant, such as the distribution of goods – into the public stage and, on the other hand, favoring immaterial and post-Fordist production that integrates elements of political practice, so here we speak of politicisation of production insted of economization of politics. The lecture will focus on the polemic over the famous Hannah Arendt thesis from the book In “Between Past and Future”:

“[In] the performing arts (as distinguished from the creative art of making), the accomplishment lies in the performance itself and not in an end product which outlasts the activity that brought it into existance and becomes independent of it. […] The performing arts, on the contrary, have indeed a strong affinity with politics. Performing artists – dancers, play-actors, musicians and the like – need an audience to show their virtuosity, just as acting men need the presence of others before whom they can appear; both need a publicly organized space for their “work”, and both depend upon others for the performance itself.”

The polemic will subject performing arts to materialist critique, discussing what their politicality is about today, if they, too, are a form of production, if the performance is a commodity, and virtuosic performance is a job like any other.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović (Berlin / Belgrade / Paris) is a freelance worker – theorist, researcher, writer, lecturer, curator, dramaturge etc. – in contemporary performing arts and culture. She holds Ph.D. in Theatre Studies. She is a member of editorial collective of TkH (Walking Theory) platform, Belgrade, and chief editor of TkH journal for performing arts theory; from 2010 partly in residence in Paris, working at Les laboratories d’Aubervilliers. Her particular commitment is empowering the independent scenes in Belgrade and Yugoslavia (Druga scena). She publishes regularly in journals (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) and collections; and is author of the books: Destroying Performance Signifiers, An Introduction to Performance Studies with A. Jovićević, and Doxicid. In recent years her research interest has been focused on the intersections between performance and politics in the neoliberal capitalist societies.
:::::::::::::::::::::::::::::

This lecture is being realized within the Struggle for autonomous space project.

This lecture will be realized also as an introduction to a three-day conference titled Encounters – Future of European Integration, Political Economy and Culture: Left Critical Perspectives http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Support: Foundation for an Open Society

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: